GILDE van BAAS GANSENDONCK vzw

Ondernemingsnr: 872.958.428

 

Art. 1. De Vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk met benaming "Gilde van Baas Gansendonck vzw".

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd te 2970 Schilde, Groene Wandeling 19, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Art. 3. De Vereniging heeft tot doel de bevordering van de kennis van het cultureel erfgoed, de plaatselijke geschiedenis en de folklore.

  1. Meer specifiek heeft de Vereniging tot doel de bevordering van de kennis en de betekenis van de figuur van Hendrik Conscience, van zijn literair werk, van de figuren en symbolen die voorkomen in zijn werk, en van alle andere aspecten die verband houden met Hendrik Conscience.
  2. De Vereniging is onafhankelijk van om het even welke politieke, filosofische of levensbeschouwelijke strekking.
  3. De Vereniging kan alle middelen aanwenden tot de verwezenlijking van haar doelstellingen. In het raam hiervan mag zij alle initiatieven nemen en alle daden en rechtshandelingen stellen. Haar activiteiten kunnen zich uitstrekken over het ganse nationaal grondgebied en in het buitenland.

Art. 4. De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Leden

Art. 5. De Vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. De Vereniging telt minimaal vijf effectieve leden.

  1. Effectieve leden zijn natuurlijke personen en organisaties die zich actief willen inzetten voor het realiseren van de doelstellingen van de Vereniging. Effectieve leden zijn de leden van Marnixring "De Loteling", gemandateerde vertegenwoordigers van Winkelcentrum Schilde vzw en van Middenstandsbond ’s Gravenwezel vzw, en een lid van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Schilde. Het aantal gemandateerde vertegenwoordigers van deelnemende organisaties wordt bepaald door de Raad van Bestuur. De effectieve leden maken deel uit van de Algemene Vergadering en hebben stemrecht.
  2. Toegetreden leden zijn natuurlijke personen en organisaties die de Vereniging willen ondersteunen door middel van hun lidmaatschap. De vertegenwoordiging van steunende organisaties bestaat uit gemandateerde leden van die organisatie. Toegetreden leden nemen geen deel aan het bestuur van de Vereniging. Toegetreden leden mogen deelnemen aan alle activiteiten die de Vereniging organiseert. Toegetreden leden mogen de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht.

Art. 6. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.

  1. De effectieve leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die niet meer kan bedragen dan 100 (honderd) euro.
  2. De lidmaatschapsbijdrage van de toegetreden leden is afhankelijk van criteria die vastgesteld worden door de Algemene Vergadering. De bijdrage van natuurlijke personen kan niet meer bedragen dan 100 (honderd) euro, en de jaarlijkse bijdrage van deelnemende organisaties kan niet meer bedragen dan 1000 (duizend) euro.
  3. De leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen de voorwaarden gesteld door de Raad van Bestuur worden beschouwd als ontslagnemend.

Art. 7. De Raad van Bestuur mag zonder verhaal leden aannemen. Hun rechten en plichten worden geregeld door een reglement van inwendige orde, opgesteld door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan bepaalde personen uitnodigen als erelid om deel uit te maken van de Vereniging en aan deze personen bepaalde eretitels toekennen.

Art. 8.Een lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de Vereniging. Daartoe volstaat een mededeling gericht aan de Raad van Bestuur. De uitsluiting of het ontslag van leden wordt geregeld op de wijze bepaald in de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk. Een ontslagnemend of uitgesloten lid, noch hun rechthebbenden, kunnen enige aanspraak maken op het patrimonium van de Vereniging en kunnen geenszins de terugbetaling van de door hen gestorte lidmaatschapsbijdragen vorderen.

Algemene Vergadering

Art. 9. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur. Ze wordt ten minste één maal per jaar, ten laatste op 31 maart, bijeengeroepen voor de goedkeuring van de rekening van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar.

Art. 10. De Raad van Bestuur kan steeds Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen als het doel of het belang van de Vereniging dit vereist, of als ten minste één vijfde van de effectieve leden erom vraagt.

Art. 11. De Raad van Bestuur bepaalt de plaats, datum en uur van de Algemene Vergadering. De oproepingen voor een Algemene Vergadering worden ten minste acht kalenderdagen vooraf gepubliceerd en vermelden agenda, plaats, datum en uur van de vergadering. De effectieve leden worden schriftelijk uitgenodigd.

Art. 12. De agenda van de Algemene Vergadering moet bij de oproeping gevoegd zijn . Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de effectieve leden wordt op de agenda geplaatst. De Algemene Vergadering kan geen geldige beslissingen nemen over punten die niet op de agenda staan.

Art. 13. Elk effectief lid beschikt over één stem. Elk effectief lid kan zich door een ander effectief lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Elk effectief lid kan ten hoogste drie andere effectieve leden vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Blanco, ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend bij de berekening van de meerderheid. De stemming gebeurt bij handopsteking tenzij een meerderheid van de aanwezige effectieve leden verzoekt om een geheime schriftelijke stemming. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter of van zijn vervanger doorslaggevend.

Art. 14. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een proces verbaal. Het proces verbaal wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Vereniging en wordt opgenomen in het tijdschrift van de Vereniging.

Raad van Bestuur

Art. 15. De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie en maximum zes personen, die al dan niet lid zijn van de Vereniging.

Art. 16. De stichters vormen de eerste Raad van Bestuur. Zij blijft in functie tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Art. 17. De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering voor de duur van drie jaar. De Raad van Bestuur zal onder zijn leden de verschillende functies verdelen. De Algemene Vergadering kan, al dan niet periodiek, zekere bestuurders vervangen. De Raad van Bestuur zal een mogelijke vacature aanvullen tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering, waarbij van rechtswege de verkiezing van een nieuwe bestuurder op de dagorde zal staan.

Art. 18. De leden van de Raad van Bestuur zijn niet bezoldigd.

Art. 19. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet door de wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Om haar doelstellingen uit te werken mag de Raad van Bestuur alle rechtshandelingen stellen.

Art. 20. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De leden van de Raad van Bestuur zullen alles in het werk stellen om bij consensus besluiten te nemen. Wanneer blijkt dat dit niet haalbaar is zal overgegaan worden tot een stemming. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige bestuurders. Blanco, ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter of van zijn vervanger doorslaggevend.

Art. 21. Ten aanzien van derden is de Vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of hun gevolmachtigden. Voor daden van dagelijks bestuur kan de Raad van Bestuur de voorwaarden stellen waarbij de Vereniging door slechts één handtekening verbonden is.

Administratie

Art. 22. Het adres van het secretariaat wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven, en andere stukken uitgaande van de Vereniging, moeten de benaming van de Vereniging vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", en het adres van de maatschappelijke zetel van de Vereniging.

Art. 23. Het boekjaar van de Vereniging loopt van één januari tot éénendertig december. Ieder effectief lid heeft recht op inzage van de financiële toestand en de rekening van de Vereniging. Het lid kan zich hierbij laten bijstaan, maar niet laten vertegenwoordigen, door een raadsman.

Ontbinding en vereffening

Art. 24. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan de Algemene Vergadering slechts tot de ontbinding besluiten op de wijze bepaald in de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk.

Art. 25. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebrek daarvan de Rechtbank, één of meer vereffenaars, die hun mandaat zonder honorarium uitvoeren. Zij bepaalt eveneens hun bevoegdheden evenals de voorwaarden voor de vereffening.

Art. 26. Bij ontbinding van de Vereniging zal het patrimonium, na aanzuivering van de schulden, overgaan naar een plaatselijke vereniging met een zelfde of aanverwant doel, en bij ontstentenis aan de gemeente Schilde, die dit, zodra ter plaatse een nieuwe vereniging met een analoog doel zou ontstaan, aan deze laatste zal overmaken.

Art. 27. Voor al wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 2 mei 2002 op de verenigingen zonder winstoogmerk en haar eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen toepasselijk.


Volgen de handtekeningen van de Stichters,

Luc Vrelust, Hugo Pas, Roland Doclo, Manuel Stuyts, Lieve Pauwels, Anke Fierens


Raad van Bestuur

Luc Vrelust, Voorzitter

Hugo Pas, Ondervoorzitter

Lieve Pauwels, Secretaris

Roland Doclo, Penningmeester

Manuel Stuyts, Bestuurder

Anke Fierens, Bestuurder