Reglement voor het gebruik van de reus "Baas Gansendonck"

Voorlopige versie - 24-april-2005

 1. Aanvraag: De aanvraag voor het ter beschikking stellen van de reus "Baas Gansendonck" dient ten minste 6 weken voor de activiteit gericht te worden aan: Gilde van Baas Gansendonck vzw, Groene Wandeling 19, 2970 Schilde. Een aanvraagformulier staat hiervoor ter beschikking.
 2. Toekenning:
  1. De Raad van Bestuur van de Gilde beslist autonoom over de toekenning.
  2. Initiatieven van enige omvang en belangrijkheid binnen de Gemeente Schilde krijgen normaliter voorrang op andere initiatieven.
  3. De Raad van Bestuur zal binnen een termijn van 2 weken schriftelijk haar besluit kenbaar maken aan de aanvrager.
  4. De Raad van Bestuur kan afwijken van de voorwaarden en de bijdrage voor uitlening naargelang het doel en de omvang van het initiatief waarvoor de inzet van de reus gevraagd wordt.
  5. De toekenning is slechts definitief na storting van de waarborg (zie 3.).
  6. De Gilde kan niet aansprakelijk worden gesteld indien door onvoorziene omstandigheden de reus niet ter beschikking kan worden gesteld.
 3. Waarborg: Bij de toekenning van de aanvraag zal de aanvrager een waarborg storten van 100 €. Deze waarborg wordt na controle op beschadiging en terugbezorging van de reus teruggestort aan de aanvrager. Bij eventuele schade wordt de waarborg geheel of gedeeltelijk ingehouden. Indien de herstellingskosten het bedrag van de waarborg overschrijden zal het saldo afzonderlijk worden aangerekend.
 4. Kostprijs: De bijdrage in de kosten voor het ter beschikking stellen van de reus bedraagt 150 €, exclusief de kostprijs van het vervoer.
 5. Vervoer: De Gilde kan zorgen voor het vervoer, kosten worden doorverrekend aan de aanvrager. Eventueel kan de aanvrager, na afspraak met de Raad van Bestuur, zelf voor het vervoer zorgen. In dit geval dient de aanvrager hiervoor vooraf een verzekering te onderschrijven.
 6. Facturatie en betaling: De bijdrage in de kosten voor het ter beschikking stellen en de vervoerkosten zijn contant betaalbaar bij ontvangst van de factuur.
 7. Begeleiding:
  1. De reus wordt begeleid door een groep van maximaal 4 dragers en assistenten.
  2. Indien de inzet van de groep, inclusief verplaatsingstijd, langer dan een halve dag vereist, zal de aanvrager zorgen voor maaltijden en drank voor de leden van de begeleidende groep.
 8. De aanvrager is verantwoordelijk voor de reus vanaf het ogenblik van levering ter plaatse en tot aan de aankomst van de begeleiders, idem vanaf het moment van het vertrek van de begeleiders tot aan de ophaling.
 9. Het is niet toegestaan de reus over te dragen aan derden, tenzij met schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur.
 10. De aanvrager en de begeleiders staan er samen voor in dat de reus voor en na de activiteit goed en oordeelkundig wordt opgeborgen op een afgesloten, droge plaats. Wanneer bij de levering aan deze voorwaarden niet voldaan is zal de aflevering niet plaats vinden. In dit geval zullen de kosten van vervoer van de waarborgsom in mindering gebracht worden.
 11. Bij levering en ophaling zal een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de aanvrager aanwezig zijn.
 12. De Gilde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen bij de activiteit van de aanvrager. De aanvrager zal hiertoe de nodige verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.
 13. Het betalen van de waarborg houdt de aanvaarding in van dit reglement en verbindt de aanvrager tot de betaling van de verschuldigde sommen.
 14. Bij eventuele betwisting zullen de aanvrager en de Raad van Bestuur alles in het werk stellen om een minnelijke schikking te bereiken. In alle andere gevallen is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.